mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week2
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month2
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days2

We have: 2 guests online
Your IP: 54.198.2.110
 , 
Today: พ.ย. 22, 2017
Home บุคลากรกลุ่ม
ผิดพลาด
  • DB function failed with error number 145
    Table '.\aekachon1_data\fk9hk_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT MAX(time) FROM fk9hk_vvcounter_logs
  • DB function failed with error number 145
    Table '.\aekachon1_data\fk9hk_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO fk9hk_vvcounter_logs (time, visits, guests, members, bots) VALUES ( 1511387584, 2, 2, 0, 0 )
บุคลากรในกลุ่ม PDF พิมพ์ อีเมล

 

                                                                  BossPhrae1Kittipong

                                                                       นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

                                ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

                                                                  ----------------------------------

 

                                                                     king-1 

                                                                 นางสาวกิ่งกาญจน์   มังกรณ์ 

                                                                 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

                                                    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

                                                    โทร 086-4304926 Email – monggon14@gmail.com

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
1. ควบคุม  ดูแล  เร่งรัดการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  ให้ถูกต้อง   
    เรียบร้อยตามแบบแผนของทางราชการ และทันตามกำหนดเวลา
2.  เสนอแนะให้คำปรึกษา  ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน                     

    ของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน

    พ.ศ. 2550   ระเบียบ  กฎหมายของทางราชการ  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3. การดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน

4. การควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงาน

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

6. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจการสถานศึกษาเอกชน

7. การร้องทุกข์และการร้องเรียน เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาเอกชน

8. การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ/นอกระบบ

9. งานดำเนินการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

10. การจัดทำตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

11. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบ

12. งานประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ

13. งานติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ   

14. งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด

15. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทน

             1. นางเทียบทอง   ไชยวุฒิพงศ์        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      

             2. นางสุนีย์  ปงลังกา                     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

16. ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

  

                                                                    taep

                                                                นางเทียบทอง  ไชยวุฒิพงศ์

                                                             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                     โทร 086-1868723 Email – teabtong2500@gmail.com

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การตรวจสอบและกระบวนการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ 
ครู

    และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน

2. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

3. การขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลโรงเรียนเอกชน

4. การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
5. การดำเนินงานโครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

6.  การดำเนินการโครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)

7.  การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน  (เงิน พ.ค.ศ.)
8. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน
9. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน
10. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน

11. การขอรับเงินทดแทน

12. การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ

13. การขอรับการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน

14. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาเอกชน

15. งานกำกับ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

16. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุนีย์  ปงลังกา  ในกรณีที่ไม่สามารถมาปฎิบัติหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

17. ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                                           -----------------------------------------------------

 

                                                                    201734

                                                                               นางสุนีย์  ปงลังกา 

                                                                     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

                                            โทร 093-1365167 Email – suneesp @gmail.com

 

มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

1. งานธุรการและสารบัญกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน               

2. งานอุดหนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน                                                     

3. งานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน

4. งานการรับนักเรียน  นักศึกษา ในโรงเรียนเอกชน

5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดทำเว็บไซด์ของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

6. การเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

7. งานควบคุมวันลาของข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

8. การขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูชาวต่างประเทศ และการต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทย

   ของครูและนักเรียนชาวต่างประเทศ

9. การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราต่างประเทศ และการต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทยของครู

    และนักเรียนชาวต่างประเทศ

10. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

11. การขอหนังสือรับรองความรู้ (โรงเรียนที่เลิกกิจการ) และการออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน      

12. การตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียน (ทั้งโรงเรียนที่ยังดำเนินการและโรงเรียนเลิกกิจการ)

13. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางเทียบทอง ไชยวุฒิพงศ์ ในกรณีที่ไม่สามารถมาปฎิบัติหน้าที่หรือไม่สามารถ 

      ปฏิบัติราชการได้

14. ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย